Werkwijze
Orka op school bestaat uit lessen, coaching of instrumenten gericht op kennis, vaardigheden en attitude van de leerkrachten. Het doel is om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De werkwijze richt zich op de interactie tussen kinderen onderling en de leerkracht.

Relatiediagram
Het relatiediagram is het middel om relaties in de klas zichtbaar te maken. In één overzicht bekijken welke positie de kinderen in de klas hebben.

Lessen
Gerichte oefeningen inzetten om de interactie in de klas te observeren. Vervolgens samen met de leerkracht analyseren en een plan van aanpak maken.

Orka biedt verschillende mogelijkheden om met gedrag in de klas aan de slag te gaan.
Tijdens de lessen worden er oefeningen ingezet om de interactie te observeren en analyseren. De leerkracht en de trainer maken vervolgens een plan van aanpak.

21st century skills
De lessen kunnen ingericht worden met vaardigheden van de 21st century skills. De oefeningen richten zich op de vaardigheden zelfregulering, sociale vaardigheden, samenwerken en communiceren.

Preventief
De lessen kunnen op groepsniveau gegeven worden. Dan wordt met de thema’s sociale vaardigheden, groepsvorming en weerbaarheid gewerkt.

Curatief
Op het moment dat de sfeer in de klas verbeterd moet worden, kan er op curatieve wijze invulling gegeven worden aan het traject. Dan wordt er vaak gekozen voor lessen, observatie en coaching. Middels de leervraag van de leerkracht wordt er invulling gegeven aan  het traject. De basisbehoeften relatie, competentie en autonomie staan hierin centraal.