Werkwijze
Orka op school bestaat uit lessen, coaching of instrumenten gericht op kennis, vaardigheden en attitude van de leerkrachten. Het doel is om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De werkwijze richt zich op de interactie tussen kinderen onderling en de leerkracht.

Relatiediagram
Het relatiediagram is het middel om relaties in de klas zichtbaar te maken. In één overzicht bekijken welke positie de kinderen in de klas hebben.

Lessen
Gerichte oefeningen inzetten om de interactie in de klas te observeren. Vervolgens samen met de leerkracht analyseren en een plan van aanpak maken.

Orka biedt verschillende mogelijkheden om met gedrag, groepsvorming en weerbaarheid in de klas aan de slag te gaan.

Het eigenaarschap van leerkrachten staat centraal. Het uitgangspunt is dat de leerkracht de attitude, vaardigheden en kennis vanuit de lessen en coaching toe kan passen in de dagelijkse praktijk.

Tijdens de lessen worden er oefeningen ingezet om de interactie te observeren en analyseren. De leerkracht en de trainer maken vervolgens een plan van aanpak om te werken aan bijvoorbeeld groepsvorming, weerbaarheid, leiderschap en sociale vaardigheden.

Bij coaching wordt gewerkt vanuit de leervraag van de leerkracht. Het handelen van de leerkracht wordt versterkt met onderdelen vanuit de intrinsieke motivatie: relatie, competentie en autonomie.